Kalibrointipalvelu

Akukon Kalibrointipalvelu tuottaa äänitasomittarien ja äänitasokalibraattorien akkreditoituja määräaikaiskalibrointeja. Kalibrointimme ovat jäljitettäviä ja ne muodostavat kansainvälisesti hyväksytyn näytön siitä, että kalibroinnin kohteena oleva laite toimii standardin vaatimusten mukaisesti.

Akkreditoitu kalibrointitodistus on kansainvälisesti tunnustettu dokumentti, jonka eri maiden viranomaiset hyväksyvät. Kalibrointilaboratoriomme on FINAS-akkreditoitu tunnuksella K061:

https://www.finas.fi/Documents/K061_A04_2022.pdf

Tarjouspyynnöt ja tilaukset

Kalibrointiin liittyvät tarjouspyynnöt ja tilaukset voit toimittaa joko puhelimitse tai sähköpostitse:

Sähköposti: kalibrointi (a) akukon.com
Puh. 010 3200 700

Akukon Kalibrointipalvelu
Hiomotie 19
00380 Helsinki

Huom: kaikissa saapuvissa lähetyksissä tulee osoitekentässä olla näkyvissä sana ”Kalibrointipalvelu”.

Mitkä laitteet voidaan kalibroida?

Tarjoamme akkreditoitua kalibrointia kaiken merkkisille ja mallisille äänitasomittareille ja äänitasokalibraattoreille. Olennaista on, että laite on valmistajan spesifikaatioissa jonkin seuraavan standardin mukainen. Tämä käy ilmi laitteen merkinnöistä tai näytön valikoista sekä laitevalmistajan dokumentaatiosta.

Äänitasomittarit

 • IEC 61672-1 Type 1 tai Type 2
 • IEC 60651 Class 1 tai Class 2
 • IEC 651 Class 1 tai Class 2
 • IEC 60804

Äänitasokalibraattorit, pistonfonit, vakioäänilähteet

 • IEC 60942 Class 1 tai Class 2

Mikrofonit

 • IEC 60942:2017 5.8.2 (herkkyys)
 • IEC 61094

  Kuinka usein laite pitäisi kalibroida?

  Menetelmästandardeissa ja viranomaisohjeistuksessa suositellaan ja yhä useammin myös edellytetään, että äänitasomittarit kalibrodaan kahden vuoden välein ja äänitasokalibraattorit vuosittain.

  Mitä kalibroinnissa tehdään?

  Äänitasokalibraattorien ja pistonfonien toiminta tarkistetaan standardin IEC 60942 vaatimusten mukaisesti. Laitteen tuottama äänitaso mitataan erittäin tarkasti. Lisäksi mitataan kalibrointisignaalin taajuus ja särö. Toimenpiteistä laaditaan kalibrointitodistus.

  Äänitasomittarien toiminta tarkistetaan standardin IEC 61672-3 vaatimusten mukaisesti. Tämä sisältää laajan läpileikkauksen laitteen toiminnasta koko sen toiminta-alueella:

  • äänitason näyttämä kalibrointitaajuudella ja sen viritys kohdalleen
  • mittarin sisäinen taustakohina: akustinen ja sähköinen testaus
  • mikrofonin ja mittarin sähköisten osien taajuusvasteet eri taajuuspainotuksilla
  • taajuus- ja aikapainotusten vasteet
  • tasolineaarisuus eri toiminta-alueilla
  • nopeiden purskesignaalien ja C-huipputason testaus
  • yli- ja aliohjautumisen ilmaisu
  • laitteen mekaaninen yleiskunto ja sen käyttöliittymän toiminta

  Kalibroinnissa todetaan laitteen toiminta jäljitettävällä tavalla, mutta sitä ei erikseen säädetä. Mahdollinen huolto tai korjaukset kuuluvat laitteen maahantuojan tai valmistajan tehtäväksi.

  Toimenpiteistä laaditaan kalibrointitodistus.

  Kalibrointitodistus

  Kalibrointitodistuksesta käy selvästi ilmi, täyttääkö laite kalibraattoristandardin toleranssivaatimukset äänitason, taajuuden ja särön suhteen. Todistus osoittaa, että laite on kalibroitu jäljitettävästi ja akkreditoidusti standardin ISO 17025 laatuvaatimusten mukaisesti.

  Kalibroinnit ovat jäljitettävissä kansallisiin mittanormaaleihin. Todistuksessa on esitetty lukuarvoina kaikki mittaustulokset sekä niiden mittausepävarmuudet. Myös kalibroinnin aikana esiintyneet olosuhteet (lämpötila, ilmanpaine, suhteellinen kosteus) on ilmoitettu.

  Mitä akkreditoitu kalibrointi tarkoittaa? Miten erilaiset kalibrointipalvelut eroavat toisistaan?

  Kalibrointipalvelu voi tarjota akkreditoituja tai jäljitettäviä kalibrointipalveluita. Akukonin palvelut ovat akkreditoituja. Valmistajat eivät tyypillisesti toimita laitteilleen kalibrointitodistusta, vaan Verifionti/Tyyppitestaus -todistuksen.

  Akkreditoitu kalibrointi on aina metrologisesti jäljitettävä. Mittaustulokset ja mittausepävarmuudet on eritelty täsmällisesti joka suureelle.

  Akkreditoidut laboratoriot toimivat laatustandardin ISO 17025 mukaisesti. Se vastaa johtamisjärjestelmän osalta laatustandardia ISO 9001, ja sisältää lisäksi kattavat vaatimukset laboratorion tekniselle toiminnalle, laitteistoille, menetelmille ja jäljitettävyydelle.

  Akkreditoinnin edellytyksenä on, että laboratorio arvioidaan ja sen toiminta hyväksytään ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta vuosittain.

  Jäljitettävä kalibrointi eroaa akkreditoidusta kalibroinnista siinä, että se perustuu yksinomaan laboratorion omaan ilmoitukseen toimintansa laadusta ja kyvykkyydestä. Kalibrointitoimintaa, henkilöstöä, menetelmiä, mittausepävarmuuksia, laitteistoa ja kalibrointien jäljitettävyyttä ei ole todennettu ulkopuolisten arvioijien toimesta.

  Jäljitettävä kalibrointi sisältää tyypillisesti mittaustulokset ja useimmiten myös niiden mittausepävarmuudet.

  Certificate of Conformance (todistus verifioinnista/tyyppitestauksesta) on dokumentti, jonka laitevalmistajat toimittavat tyypillisesti tuotteidensa mukana. Valmistaja lupaa, että laite on todistuksessa viitatun standardin spesifikaatioiden mukainen.

  Tyypillisesti valmistajat eivät esitä laitekohtaisia numeerisia mittaustuloksia tai mittausepävarmuuksia tämän tueksi.

  Laitteen standardinmukaisuuden ja kalibroinnin osoittamiseen käytetyt menetelmät ja mittaustavat ovat valmistajakohtaisia, eikä niitä yleensä ole tarkemmin eritelty. Tyypillisesti laitteiden tarkistukset perustuvat tuotantolinjan laadunvarmistuksessa tapahtuvaan seurantaan sekä laitteen mallikappaleelle tuotekehitysvaiheessa tehtyihin tarkempiin spesifikaatiotesteihin.

  Näistä syistä Certificate of conformance tai vastaava todistus ei kykene tuottamaan metrologisesti pätevää näyttöä kyseisen laiteyksilön toiminnasta tai kalibroinnin tilasta.

  Region and language

  Select region and language

  Current selection: