Västmetron

Metrotrafiken i huvudstadsregionen kommer att öka betydligt i och med Västmetron. Det kommer att finnas åtta nya stationer. Västmetrolinjen är nästan 14 kilometer lång och består av åtta parallella tunnlar som alla går under jord. Stomljud och vibrationer i berggrunden bör beaktas längs hela linjen.

Vid planeringen av Västmetron har man velat säkerställa att vibrationer från metrotrafiken inte orsakar vibrations- och stomljudsstörningar i metrobanans omgivning. Det finns hundratals bostadshus, skolor och kontorsbyggnader ovanför Västmetron och i dess omedelbara närhet som är utsatta för stomljud från metrotrafiken. Dessutom finns det även specialutrymmen och forskningsutrustning i vetenskaplig användning i Otnäs och Kägeludden som är särskilt känsliga för stomljud och minsta vibration.

Akukon har varit med i Västmetroprojektet ända från planeringsskedet för banan, dvs. från och med år 2009. Akukon har bl.a. genomfört en stomljudsutredning av Västmetron på linjen Gräsviken–Mattby, planerat nödvändiga lösningar för stomljudbekämpning på banan, genomfört en vibrationsutredning av känslig avbildnings- och forskningsutrustning i Otnäs och Kägeludden, samt agerat teknisk specialist under ban- och byggplaneringen och under själva byggandet.

Bullernivån densamma trots metron

Metrotrafiken orsakar vibration som fortskrider i berggrunden och kan förflyttas till närstående byggnader. Stomljudet hörs som lågt ljud inomhus. Målet i Västmetroprojektet har varit att den nya metrolinjen inte ska orsaka några stora ändringar jämfört med den nuvarande bakgrundsbullernivån med tanke utrymmenas användningssyften.

”I praktiken kommer hela banlinjen för Västmetron att isoleras för att förebygga stomljud genom att placera en makadambäddsmatta på cirka 70 centimeters djup under rälsen. Det är det effektivaste och billigaste sättet att dämpa spridning av stomljud i berggrunden och omgivningen”, berättar Akukons konsult Timo Peltonen.

Stomljudet sprider sig lätt till byggnader i områden där husen har byggts på bergsytan eller nära den. Det finns hundratals byggnader som har byggts på berg längs Västmetron.

Akukon har räknat ut ett tillräckligt skydd byggnads- och områdesspecifikt, både beräkningsmässigt och utifrån mätningar av Helsingfors metro. Under projektet har Akukon definierat de stomljudnivåer som når byggnaderna i omgivningen, fastställt målvärden för stomljud och byggnadsspecifika bekämpningsbehov samt räknat ut vilka isoleringar som ska placeras i bankonstruktionerna.

Västmetron uppskattas att bli färdig i slutet av 2016, och Akukons arbete fortsätter åtminstone tills dess.

Experter

  • Ansvarig konsult: Timo Peltonen
  • Övrigt team: Vibkon Oy/Mats Backholm (underkonsult), Timo Markula

Objekt: Västmetron

Share article

  • Facebook
  • Twitter

Region and language

Select region and language

Current selection: